Nick Gilissen Sales

Nick Gilissen geeft en staat garant voor een persoonlijk advies op maat.

Algemene Voorwaarden & Overige bepalingen

Algemene voorwaarden

  • Versie 2020


Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nick Gilissen Sales, gevestigd te Heerlen aan de Seelenstraat 13, 6412 HM , hierna te noemen: "tussenpersoon". De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurder en/of persoon niet meer voor Nick Gilissen Saleswerkzaam is.

De wederpartij van tussenpersoon is degene aan wie tussenpersoon enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie hij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de "opdrachtgever".

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door tussenpersoon gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door tussenpersoon gesloten overeenkomsten waarbij tussenpersoon zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door tussenpersoon zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden tussenpersoon slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen tussenpersoon en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Offertes en tarieven van tussenpersoon zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
2.2
Aan tussenpersoon verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van tussenpersoon, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat tussenpersoon een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Tussenpersoon is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4
In het geval opdrachtgever per emailbericht enige vorm van aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van tussenpersoon heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 48 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van tussenpersoon wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht de tussenpersoon heeft bereikt.

2.5
Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door tussenpersoon aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door tussenpersoon gegeven advies in het kader van een aan zijn verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van tussenpersoon het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1
Het is tussenpersoon toegestaan om bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Tussenpersoon zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tussenpersoon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1
Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van tussenpersoon wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een dienstverstrekker) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Tussenpersoon is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van tussenpersoon beïnvloeden.

4.3
Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door tussenpersoon voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van tussenpersoon, afgesloten diensten en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4
Verrekening door de opdrachtgever van de door tussenpersoon gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door tussenpersoon uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5
Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan tussenpersoon te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van tussenpersoon aanleiding geeft, is tussenpersoon bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door tussenpersoon opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1
De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan tussenpersoon die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van tussenpersoon zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is tussenpersoon bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2
De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan tussenpersoon verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van tussenpersoon.

7.1
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van tussenpersoon en de door tussenpersoon bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2
In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van tussenpersoon en de door tussenpersoon bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de dienstverstrekker in rekening gebrachte premie.

7.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4
Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5
Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door tussenpersoon gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door tussenpersoon kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6
Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan tussenpersoon verzonden (email)berichten tussenpersoon niet hebben bereikt.

7.7
Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van tussenpersoon, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van tussenpersoon niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van tussenpersoon voor schadewelke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9
De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met tussenpersoon indien tussenpersoon zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht.

8.1
Tussenpersoon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor tussenpersoon redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van tussenpersoon ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van tussenpersoon geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van tussenpersoon kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens.

9.1
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2
Door de opdrachtgever aan tussenpersoon verstrekte persoonsgegevens zullen door tussenpersoon niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover tussenpersoon op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3
Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van tussenpersoon zal tussenpersoon de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4
Voor financiële Instellingen als het intermediair worden de regels aangaande de bescherming persoonsgegevens al beschreven in de Wet financiële toezicht (Wft). Alleen als Nick Gilissen Sales(Adviseur en Bemiddelaar) in opdracht van de dienstverstrekker zou werken, zou overwogen kunnen worden of Nick Gilissen Sales (het Intermediair) verwerker is. Nick Gilissen Sales heeft een eigen rol richting de klant en bepaalt zelf de bijbehorende middelen. Doel is niet het afsluiten van contracten, maar het leveren van onafhankelijk advies en/of (assisteren bij) het beheer van producten. Dat advies kan ook zijn, dat voor een bepaald risico geen verzekering nodig is, of een ander product: daarom is Nick Gilissen Sales als Adviseur en Bemiddelaar geen Verwerker.

9.5
Alle partijen die betrokken zijn om de bedrijfsvoering van Nick Gilissen Sales te ondersteunen en te bevorderen, zoals een beheerder van het CRM systeem, hebben met OPABV een verwerkingsovereenkomst getekend in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder valt het overzicht met verwerking van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen, overzicht met beveiligingsmaatregelen en het proces rondom het melden van datalekken.

9.6
Zoals door het Verbond van Verzekeringen wordt verwacht is Nick Gilissen Sales verplicht zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de Wet financiële dienstverlening. De wet legt kwaliteitseisen vast voor de financiële dienstverlening en tevens voor de financiële dienstverlener zelf. De wet is onderverdeeld in zes thema's met eisen waaraan moet worden voldaan: betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, integere bedrijfsvoering, zorgplicht en transparantie.

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens.

10.1
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van tussenpersoon is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2
Klachten worden terstond binnen 24 uur gemeld, nadat een opdracht is aangenomen, offerte is verstrekt, aanbieding is gedaan of een contract is afgesloten door Nick Gilissen sales, via het klachtenformulier of via het contactformulier met als onderwerp Klacht. Nick Gilissen Sales zal dan binnen 24 uur schriftelijk reageren en stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de opdrachtgever en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.
Mocht dit lukken dan ontvangt de opdrachtgever hiervan schriftelijk bericht. Indien binnen een maand na indiening van de klacht geen oplossing bereikt kan worden dan wordt de klachtenmelder door Nick Gilissen Sales schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan een jurist, advocaat en of de rechtbank.

10.3
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als deopdrachtgever zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot een jurist,advocaat en of de rechterbank heeft gewend.

10.4
Nick Gilissen Sales archiveert de klachten en houdt aantekening van de klacht en van deafdoening daarvan bij.Nick Gilissen Sales is gehouden aan strikte geheimhouding van de klacht en deklachtbehandeling.Deze regeling treedt in werking op 01-01-2020 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 11: Verval van recht.

10.1
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens tussenpersoon in verband met door tussenpersoon verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdracht gever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Privacy beleid

Nick Gilissen Sales


Artikel 1: Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 Maart 2020, door Nick Gilissen sales, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14086129, Vestigingsnr. 000015055620.

Ik, Nick Gilissen ben mij er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij als zelfstandig ondernemer in de functie van adviseur/intermediair.

Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te waarborgen.
Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik evt. verzamel als u mijn saleswebsite gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Nick Gilissen Sales.

U dient zich ervan bewust te zijn dat ik, Nick Gilissen niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen, daarom dat ik geen content van andere sites gebruik op de site https://sales.nickgilissen.nl

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan, het privacy beleid te accepteren.
Ik, Nick Gilissen respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2: Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten zoals vermeld op de website https://sales.nickgilissen.nl kan ik u vragen om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nick Gilissen sales of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik doe beschikken.

Artikel 3: Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. Soms vragen ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nick Gilissen Sales. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik doe beschikken.

Artikel 4: Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven op de website https://sales.nickgilissen.nl waarvan dit privacybeleid een onderdeel van is. Tenzij ik nadrukkelijk schriftelijk of via geluidsopname van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Artikel 5: Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel waarvoor u mij heeft benaderd. Ze zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Nick Gilissen, als zelfstandig intermediar is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te garanderen.

Artikel 6: Verandering

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 7: Keuze voor persoonsgegevens.

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt

Artikel 8: Aanpassen/Uitschrijving bestand.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn klantenbestand wilt laten verwijderen, kunt u contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Artikel 9: WET: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Ik zal mij dan ook moeten houden aan deze wet. Mocht in dit privacybeleid iets niet aan de orde zijn zoals in de wet beschreven, ben ik verplicht om het beleidsplan bij te stellen. U mag mij dan ook ten alle tijden hierop wijzen.

Artikel 10: Gebruik van Cookies.

De website https://sales.nickgilissen.nl maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage.

session Cookies
Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Javascript
We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren
We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. Zoals het contactformulier en het klachtenformulier. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session Storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt of opgeslagen.

Artikel 11: Vragen en terugkoppeling.

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Nick Gilissen Sales
email: info@nickgilissen.nl
telefoonnummer: +31 (0)6 38 73 25 20
KVK: 14086129

Klachtenprocedure


Procedures

Indiening van klachten

– Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend bij de Nick Gilissen Sales. Bij klachtafhandeling is het cruciaal dat er inzicht bestaat in de aard en omvang van de klacht, zonder interpretatie van derden. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen (door middel van een brief, per e-mail info@nickgilissen.nl of contactformulier "klacht") dit biedt veel voordelen en voorkomt misverstanden achteraf. Zeker omdat een mail veel sneller is en Nick Gilissen Sales u direct toch wel uiterlijk binnen 24 uur kan benaderen.

Wanneer telefonisch klachten worden aangenomen of tijdens een persoonlijk gesprek, zal de klacht moeten bevestigd worden middels een audio opname om te controleren of de klacht goed is begrepen en goed is verwoord omdat (extra) misverstanden een oplossing in de weg kunnen zitten.

– Nick Gilissen Sales Draagt er zorg voor dat de klacht vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur beantwoord wordt.
Nick Gilissen Sales bevestigt de klagende partij schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat binnen een bepaalde termijn van 1 maand na indiening van de klacht schriftelijk een reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de klagende opdrachtgever hierover tijdig (in elk geval ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Afhandeling van klachten

De klachtverantwoordelijke

– Nick Gilissen Sales bekijkt de klacht en verzamelt eventuele relevante informatie.
– Nick Gilissen Sales wint eventueel nadere informatie in bij de klagende partij
– Nick Gilissen Sales bespreekt de klacht met een interne jurist.
– Nick Gilissen Sales neemt een standpunt in.
– Nick Gilissen Sales informeert de klagende partij schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt.
– Nick Gilissen Sales legt het standpunt vast in een klachtendossier.
– Nick Gilissen Sales geeft aan de klant de mogelijkheden aan, indien deze niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, dat hij naar een jurist, advocaat of naar de rechtbank kan stappen.

Beheer

– Nick Gilissen Sales bewaart de gegevens uit het klachtdossier gedurende een periode van tenminste één jaar nadat de klacht is afgehandeld.
– De klachten worden centraal geregistreerd.
♦ Registratie van klachten wordt gedaan om te helpen bij het bepalen van vergelijkbare oplossingen voor vergelijkbareklachten;
♦ Deze overzichten van geregistreerde klachten leveren Nick Gilissen Sales managementinformatie op voor de verbetering vande bedrijfsvoering en aanwijzingen voor preventieve maatregelen.
– Aanbevolen wordt een jaarverslag op te stellen met daarin alle klachten en een analyse daarvan, met als doel de opgedane ervaringen zoveel mogelijk te gebruiken voor de verbetering van de organisatie.

Klachtenformulier


Heeft u een klacht,laat het mij weten.

Seelenstraat 13,
6412 HM, Heerlen

info@nickgilissen.nl

+31(0)638732520

KVK: 14086129

Uw klacht al bij een advocaat, dan kunt u helaas geen klacht meer indienen.

*Deze velden zijn verplicht